AnyDeskFree
AnyDeskLite
AnyDeskProfessional
Ideel for virksomheder
AnyDeskEnterprise
Pay & Forget (6 år)

Øn­sker du at bruge Any­De­sk uden år­li­ge om­kost­nin­ger? Med be­ta­lings­op­tio­nen "Pay & For­get" er det intet pro­blem. Køb en Any­De­sk-li­cens med en­gangs­be­ta­ling. Vi ga­ran­te­rer mindst 6 års li­cens­gyl­dig­hed. Vi un­der­ret­ter dig i god tid per email om li­cen­sens snar­li­ge udløb, så du kan forny li­cen­sen med for­del­ag­ti­ge be­tin­gel­ser. For­re­sten: "Pay & For­get" gør det også mu­ligt, altid at op­da­te­re til den ny­e­ste Any­De­sk-ver­sion samt at an­ven­de alle fe­a­tu­res.

(gratis) 349 USD 949 USD (på forespørgsel)
Flex-abonement (årligt)

Flex-abo­ne­ment­et er den nem­me­ste måde at bruge Any­de­sk på. Det for­del­ag­ti­ge års­ge­byr hæves au­to­ma­tisk på din konto.

(gratis) 79 USD 229 USD (på forespørgsel)
Gratis opdateringer til den nyeste version
Kommerciel brug
Antal arbejdspladser 1 1
(+1=29 USD*)

"Any­De­sk Lite" li­cen­sen kan ud­vi­des til flere ar­bejds­plad­ser for 29 USD pr. ek­stra ar­bejds­plads.

Antal samtidige sessioner

"Pro­fes­sio­nal"- und"En­ter­pri­se" ver­sio­ner giver mu­lig­hed for flere sam­ti­di­ge ses­sio­ner. Det an­giv­ne mak­si­ma­le antal re­fe­re­rer til ind­gå­en­de og ud­gå­en­de ses­sio­ner. Det be­ty­der, at en kunde med en "Any­De­sk Pro­fes­sio­nal"-li­cens har ad­gang til højst 3 fjer­n­com­pu­te­re sam­ti­digt og - på samme tid - ses og sty­res fra tre fjer­n­com­pu­te­re.

1 1 1
(+1=99 USD**)

"Any­De­sk Pro­fes­sio­nal" li­cen­sen giver mu­lig­hed for at ar­bej­de med et ube­græn­set antal ar­bejds­plad­ser. Ba­sis­ver­sio­nen giver kun mu­lig­hed for en enkel for­bin­del­se. Pri­sen øges med 99 USD for hver sam­ti­dig for­bin­del­se.

∞***
PowerUser-Option

The Po­werU­ser op­tion con­verts your Any­De­sk ses­sions into "acti­ve seats". An acti­ve seat can have an un­li­mi­ted num­ber of ses­sions to other PCs. This is espe­ci­al­ly in­te­r­e­sting for IT ad­mi­ni­stra­tors who would like to make chan­ges to a large pool of cu­st­o­mer PCs.

239 USD** ✓***
AnyDesk Android & iPhone
Overførsel af lyd og video
Dataoverførsel
Address-Book
AnyDesk-brugernavn

Et Any­De­sk-bru­ger­navn er et al­ter­na­tiv til dit Any­De­sk-com­pu­ter­num­mer, som er let at huske. Bru­ger­nav­net er bru­ger­de­fi­ne­ret og min­der om en emailadres­se (f.​eks. com­pu­ter­navn@ad). Del­ta­ge­re i Any­De­sk-Be­ta­tests mod­ta­ger au­to­ma­tisk et bru­ger­navn med ud­gangs­punkt i deres com­pu­ter­navn. Bru­ger­nav­net kan også an­ven­des når be­ta­test­ning er af­slut­tet.

Eget navnerum

Kun­der med en "Any­De­sk Pro­fes­sio­nal"-li­cens har mu­lig­hed for at vælge et bru­ger­navn med eget nav­ne­rum til deres pc, (f.​eks. pc1@​firma). På den måde kan man ind­fø­re sit eget pc-navn­sy­stem uden at skul­le tage hen­syn til al­le­re­de ek­si­ste­ren­de bru­ger­nav­ne i nav­ne­rum­met @ad. Hos "Any­De­sk En­ter­pri­se" er et eget nav­ne­rum al­le­re­de in­de­holdt i pak­ken. "Any­De­sk Pro­fes­sio­nal"-kun­der har mu­lig­hed for at op­ret­te 100€ pr. 20 an­gi­vel­ser.

129 USD / 20

Op­sæt­ning af et nav­ne­rum med 20 bru­ger­nav­ne. Ud­vi­del­se af nav­ne­rum­met med yder­li­ge­re 20 bru­ger­nav­ne ko­ster også 129 USD

Sessionsprotokollering

Over­sig­ten over Any­De­sk-ses­sio­ner (dato & tid, va­rig­hed og del­ta­ge­re) kan ses ved hjælp af et we­bin­ter­face. På den måde er det nemt at fak­tu­re­re tje­ne­stey­del­ser, som er ud­ført ved hjælp af Any­De­sk.

REST-grænseflade

Ses­sions­pro­tokol­len kan ses ved hjælp af en bru­ger­ven­lig REST-græn­se­fla­de. På denne måde er det mu­ligt at skabe for­bin­del­se til virk­som­he­dens it-sy­stem 8uden stør­re van­ske­lig­he­der.

Admin-features

Virk­som­he­dens Any­De­sk-in­stal­la­tio­ner og -li­cen­ser kan nemt ad­mi­ni­stre­res ved hjælp af et cen­tralt web-in­ter­face. Ved hjælp af af in­stal­la­tion via Win­dows Group Po­li­cy, gør MSI-pak­ken for­de­ling af Any­De­sk til bar­ne­leg.

Custom-Client

Con­fi­gu­re your own, in­di­vi­du­al Any­De­sk pro­gram file. Youll be able to use your own com­pa­ny logo, or disab­le in­co­m­ing or out­go­ing ses­sions.

AnyDesk Neværk-appliance

* Pay&Forget: 129 USD , ** Pay&Forget: 499 USD , *** open to negotiation

Alle priser er eksklusive moms.

Startpriser.

 

Visa MasterCard American Express JCB PayPal

Produktvarianter

AnyDesks mange anvendelsesmuligheder gør din hverdag lettere. Både hjemme og på arbejdspladsen. Vores fleksibelt designede produktvarianter giver dig mulighed for at vælge den helt rigtige pakke til ditformål:

 • Free:

  AnyDesk er gratis for lejlighedsvis privat brug. Prøv AnyDesk Free og lad dig overbevise af vores softwares høje effektivitet. Det er helt uforpligtende. Download fra AnyDesk er nok.

 • Lite:

  "AnyDesk Lite" indeholder alle nødvendige features for hyppige private brugere og små virksomheder. Programmet indeholder ingen begrænsninger. Licensen til brug af AnyDesk Lite på andre arbejdspladser kan udvides mod en mindre gebyr.

 • Professional:

  AnyDesk Professional er skræddersyet mellemstore virksomheders behov. Antallet af samtidige forbindelser er ubegrænset; AnyDesk kan let integreres i allerede eksisterende workflows og it-løsninger. Antallet af samtidige AnyDesk sessioner kan udvides til en lav pris.

 • Enterprise:

  AnyDesk Enterprise henvender sig til de store virksomheder. Der er her tale om en netværksappliance, som kan installeres i virksomhedens DMZ. Denne appliance gør det muligt, at anvende AnyDesk helt uafhængigt af vores servernetværk.

Payment Information

You are free to choose among various payment methods. We support direct widthdrawal, PayPal, Visa and MasterCard. In every case, your licence code is ready immediately.

Refunds

We want you to enjoy AnyDesk. Yet, should our software not satisfy your demands entierly, we grant you a 14-day "no questions asked" money back guarantee.

Need Help?

Our sales team will be happy to assist you with your questions and suggestions. Just send an email to:

sales@anydesk.com

Sales-Hotline:

+1 6479468937

Monday - Friday
07.30 AM - 11.30 AM (EST)